‌تأثیر تمرکززدایی ‌مالی ‌ترکیبی بر رشد اقتصادی ‌استان‌های ایران

نوع مقاله: فصلنامه پژوهش های رشد توسعه اقتصادی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

در دهه‌های اخیر تمرکززدایی مالی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و ارتقای بهره‌وری در اقتصاد و گسترش تعادل و توازن منطقه‌ای، بیش از پیش مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران از زاویه‌ای متفاوت و به طور مشخص، مبتنی بر رهیافت تحلیل مؤلفه‌های اصلی و روش اقتصادسنجی داده‌های تابلویی در دوره زمانی 94-1383 است. مدل مبتنی بر رشد درون‌زای این تحقیق، بر پایه تخمین زننده‌های میان گروهی (MG)، میان گروهی تلفیقی (PMG) و اثرات ثابت پویا (FED) برآورد و الگوی مناسب با استفاده از آزمون هاسمن تعیین شده است. با اجرای آزمون‌های هم‌انباشتگی تابلویی، روابط بلندمدت به لحاظ وابستگی مقطعی، از طریق روش‌های برآورد حداقل مربعات به طور کامل اصلاح شده (FMOLS) و حداقل مربعات پویا (DOLS)، استخراج شده و سپس روابط علّیت با بهره‌گیری از رهیافت تصحیح خطای­برداری (ECA) مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های این بررسی بر اساس داده‌های 31 استان کشور، حاکی از تأثیر مثبت تمرکززدایی مالی ترکیبی منتج از تکنیک تحلیل مؤلفه‌های اصلی بر رشد اقتصادی و وجود یک رابطه غیرخطی و حد بهینه بین شاخص تمرکززدایی مالی ترکیبی و رشد اقتصادی منطقه‌ای است به گونه‌ای که این رابطه با افزایش تمرکززدایی مالی ترکیبی در سطوح پایین، مثبت و پس از عبور از نقطه اوج، به‌دلیل هزینه‌های ناشی از تمرکززدایی، منفی می‌شود. همچنین رابطه علّیت بلندمدت از سمت متغیرهای مستقل و به‌ویژه تمرکززدایی مالی و مجذور آن بر روی تولید تأیید می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Combined Fiscal Decentralization on Economic Growth in Proviences of Iran

نویسندگان [English]

  • Nariman Mohammadi 1
  • Gholamali Haji 2
  • Mohamad Hassan Fotros 3
1 Ph.D. Student, Department of Economics, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Assistant Professor, Department of Economics, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
3 Professor, Faculty of Economics & Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

In recent decades, fiscal decentralization as one of the most important factors affecting growth and improve productivity in the economy and balance of the regional more than ever is underlined by economists. The purpose of this study is to investigate the impact of fiscal decentralization on economic growth in provinces of iran from a different angle and specifically based on the principal components analysis (PCA) using econometrics method  of panel data in the period of 2004 -2015. The model based on the endogenous growth of this research was estimated based on Mean Group (MG), Poold Mean Group (PMG) and Fixed Effect Dynomic (FED) estimators, and a suitable pattern is determined using the Hausman test. By executing of panel co- integration tests, long- term relationships in terms of cross-sectional approach through fuly-Modified Ordinary Least Square (FMOLS) and Dynomic Ordinary Least Square (DOLS) estimation methods has extracted and then, causality relations have investigated using the vector error correction approach (ECA). the findings of this study, based on data of 31 provinces of the country, show the positive effect of combined financial decentralization as a result of PCA technique on economic growth and the existence of a nonlinear relationship and the optimum level between combined fisical decentralization index and regional economic growth, so that this relationship with increasing combined fiscal decentralization is positive at low evels, and will be negative due to the costs of decentralization after crossing the peak point. Also, the long- term causality relation from independent variables, especially fiscal decentralization and it's squaring on production, is confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • combined‌ fiscal decentralization
  • principal component analysis
  • Mean Group (MG) Stimator
  • Poold Mean Group (PMG) Estimator
  • panel co-integration
  • cross - sectional dependence