مطالعه اثرشوک مخارج دولت بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران و کشورهای منتخب منا از طریق برآورد ضریب فزاینده مخارج دولت

نوع مقاله: فصلنامه پژوهش های رشد توسعه اقتصادی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله ابتدا اثر شوک مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران (2016-1980) و کشورهای منتخب منا (MENA) (2016-2000) با استفاده از مدل‌های VAR و PVAR مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه با بهره‌گیری از توابع واکنش هر یک از مدل‌ها ضرایب فزاینده مخارج دولت نیز محاسبه شده و مورد مقایسه تطبیقی با یکدیگر قرار می‌گیرند. در پایان جهت تحلیل بهتر و بررسی دقیق‌تر موضوع، اثر هریک از عوامل تعیین کننده ضریب فزاینده مخارج دولت در مدل‌های جداگانه‌ای برای ایران و کشورهای منتخب منا مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج حاصل مطابق با ادبیات موضوع حاکی از آن است که: اولاً ﺷﻮک مخارج دولت در کشورهای منتخب منا و ایران همراستا با یکدیگر منجر به افزایش نسبتاً شدید در رشد اقتصادی در هر یک خواهد شد. ثانیاً طبق انتظار در کشورهای در حال توسعه‌ای همچون کشورهای منطقه منا به‌ویژه ایران ضرایب فزاینده مخارج دولت کوچک‌تر از یک و نزدیک به صفر بدست آمد. به طوری‌که ضریب فزاینده مخارج دولت در کوتاه‌مدت در کشورهای منتخب منا بیشتر از ایران بوده، اما در بلندمدت ضریب فزاینده مخارج دولت ایران بزرگ‌تر می‌باشد. ثالثاً باز بودن تجارت، بدهی‌های عمومی و نرخ پس‌انداز هم در منا و هم در ایران ضریب فزاینده مخارج دولت را کاهش، اما بیکاری و توسعه مالی باعث افزایش ضرایب فزاینده می‌شوند که بدهی عمومی بیشترین تأثیر را بر ضریب فزاینده مخارج دولت ایران و باز بودن تجارت بیشترین تأثیر را بر ضریب فزاینده منا دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the Effect of Government Expenditure Shock on Economic Growth in Iran Economy and MENA Selected Countries through Estimation of Government expenditure Multiplier

نویسندگان [English]

  • mahnaz hoseinpur 1
  • kambiz hojabr kiani 2
  • fatemeh zandi 3
  • ali dehghani 3
  • khalil saeedi 3
1 Ph.D. Student of Economics, Islamic Azad University, Tehran South Branch, Tehran, Iran
2 Professor of Economics and Faculty Member of Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Economics, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, firstly, the impact of government expenditure on economic growth in Iran (1980-2016) and MENA countries (2000-2016) is investigated using VAR and PVAR models. Further, the government expenditure multiplier are calculated and compared comparatively using the impulse response functions of each model. At the end, the effect of each factor is investigated determining the government expenditure multiplier in separate models for Iran and selected countries of the MENA for a better analysis and a closer investigation of the subject. According to the literature, results indicate that: First, the shock of government expenditure in MENA Selected Countries and Iran, together, led to a relatively strong increase in economic growth in each. Secondly, in developing countries such as the countries of MENA region, especially in Iran, government- expenditure multipliers were smaller than one and close to zero. As the government expenditure multiplier in MENA selected countries is more than Iran in short-term, but in the long run, the government expenditure in Iran is larger than MENA selected countries. Third, trade openness, public debt, and savings rates both in MENA and in Iran reduce the government expenditure multiplier, but unemployment and financial development increase the multiplier. Public debt has the most impact on the Iranian government expenditure multiplier and trade openness, which has the most impact on MENA expenditure multiplier.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government expenditure Shock
  • Economic Growth
  • Fiscal Multiplier