تأثیر جنسیت و تفکیک جنسیتی بر رخداد چرخش انگیزه‌های فردی در فعالیت‌های گروهی: رهیافت آزمایشگاهی اقتصاد رفتاری مبتنی بر نظریه بازی‌ها

نوع مقاله: فصلنامه پژوهش های رشد توسعه اقتصادی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

2 دانشیارگروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

3 پژوهشگر پسا دکتری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

چکیده

اگرچه برای فعالیت‌های گروهی و تعامل در گروه مزایای زیادی برشمرده شده و آن را یکی از عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد سازمان برشمرده‌اند؛ اما اخیراً این مسئله مطرح شده است که افزایش پاداش‌های پولی در فعالیت‌های گروهی منجر به کاهش تلاش برخی از افراد (چرخش انگیزه‌ها) خواهد شد. با توجه به احتمال وقوع این حالت و اثرپذیری آن از عوامل شناختی چون جنسیت، هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر جنسیت و ترکیب جنسیتی بر رخداد چرخش انگیزه‌هاست. در این چارچوب با فراهم کردن یک محیط آزمایشگاهی و استفاده از 210 بازیکن از جامعه مورد نظر (دانشجویان دانشگاه‌های یزد و آیت‌الله حائری میبد)، یک بازی گروهی سه نفره دو مرحله‌ای طراحی شد. آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد که هیچکدام از دو فرضیه تحقیق مبنی بر اثر جنسیت و ترکیب جنسیتی بر چرخش انگیزه‌ها، تأیید نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Gender and Gender Composition on the Occurrence of the Individual Incentive Reversal in Group Activities: The Experimental Approach of Behavioral Economics Based On Game Theory

نویسندگان [English]

  • Omolbanin Jalali 1
  • Zahra Nasrollahi 2
  • Madjid Hatefi Madjumerd 3
1 Ph.D. in Economics, Department of Economics, Management & Accounting, Yazd University, Iran
2 Associate Professor of Economics, Department of Economics, Management & Accounting, Yazd University, Iran
3 Postdoctoral Researcher, Faculty of Economics, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Although there are many benefits to group activities and interactions in the group and it has been considered as one of the factors that affect the performance of the organization; but recently it has been argued that increasing monetary rewards in group activities will reduce the efforts of some agents (the incentive reversal). Regarding the probability of occurrence of this condition and its effect on cognitive factors such as gender, the main objective of this research is to investigate the effect of gender and gender composition on the occurrence of incentive reversal. In this framework, by providing a laboratory environment and using 210 players (students from Yazd and Ayatollah Haeri Meybod), a two-stage trio team was designed. The research hypotheses test showed that none of the two research hypotheses based on the gender effect and the gender composition on the incentive reversal have been approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Game Theory
  • Gender
  • Gender Composition
  • individual Incentive Reversal
  • Group Work
  • Laboratory Study