موضوعات = داده‌های تابلویی پویا
تعداد مقالات: 7
1. بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر شادی در کشورهای منتخب: رهیافت رگرسیون آستانه‌ای پانل

دوره 9، شماره 36، پاییز 1398، صفحه 15-34

10.30473/egdr.2019.43005.4976

عبدالعلی منصف؛ مژگان معلمی؛ جهانگیر بیابانی؛ مهدی نجاتی؛ جواد طاهری زاده اناری پور


3. تأثیر کارایی هزینه و اندازه دولت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب جهان

دوره 7، شماره 27، تابستان 1396، صفحه 125-142

فرانک آقازاده بکتاش؛ منیره دیزجی


4. بررسی رابطه میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و صادرات در بخش صنعت ایران (تحلیل مبتنی بر داده‌های پانل)

دوره 6، شماره 24، پاییز 1395، صفحه 17-38

محمد رضا لطفعلی پور؛ محمد حسین مهدوی عادلی؛ حسن رضایی


5. اقتصاد سایه و نقش آن در کنترل آسیب‌های زیست محیطی کشورهای منا

دوره 6، شماره 24، پاییز 1395، صفحه 107-118

عباس میرزایی؛ رضا اسفنجاری کناری؛ ابوالفضل محمودی؛ مهدی شعبان زاده خوشرودی