نویسنده = محمدرضا کریمفر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی چالش‌ها و راهبردهای بهبود کسب و کار صنعت چای کشور

دوره 5، مکرر اول شماره 20، زمستان 1394، صفحه 40-31

محمدحسین کریم؛ سعید فراهانی فرد؛ نسرین برجی؛ محمدرضا کریمفر؛ علی سردار شهرکی