نویسنده = شعله باقری پرمهر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی درجه تسلط سیاست مالی در اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1390، صفحه 90-69

سعید مشیری؛ شعله باقری پرمهر؛ سید هادی موسوی نیک