نویسنده = محمد‌حسین پورکاظمی
تعداد مقالات: 3
1. نرخ رشد بهینه مخارج دولت: تئوری کنترل بهینه پویا

دوره 6، شماره 22، بهار 1395، صفحه 164-145

علی یونسی؛ هادی غفاری؛ محمد حسین پورکاظمی؛ فرهاد خداداد کاشی


2. اثر نااطمینانی در بازدهی سرمایه بر رشد اقتصادی؛ مطالعه موردی ایران

دوره 3، شماره 12، پاییز 1392، صفحه 88-75

ابوالقاسم اثنی‌عشری؛ محمد‌حسین پورکاظمی؛ اصغر ابوالحسنی‌هستیانی؛ احمد لطفی مزرعه‌شاهی


3. آنالیز حساسیت بهینه سازی تولید و تورم در اقتصاد بر مبنای یک مدل کنترل بهینه

دوره 2، شماره 8، پاییز 1391، صفحه 94-83

اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ محمد حسین پورکاظمی؛ ابوالقاسم اثنی عشری امیری؛ محمد حسین احسان فر