با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد بخش‌های اقتصادی ایران

اسما کوچک‌زاده؛ سید عبدالمجید جلایی

دوره 4، شماره 16 ، آبان 1393، ، صفحه 20-11

چکیده
  نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از آن یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از جنبه‌های گوناگون بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نظر به این‌که این نوسانات و نااطمینانی حاصل از آن بر کلیه بخش‌های اقتصادی تأثیر مشابه و یکسان ندارد، هدف این مطالعه بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد بخش‌های اقتصادی ...  بیشتر