ارزیابی اثرات شوک مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در یک اقتصاد نفتی با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

نوع مقاله: فصلنامه پژوهش های رشد توسعه اقتصادی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 عضو هیات علمی گروه اقتصاد نفت و گاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

3 استادیار گروه اقتصاد نفت و گاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

10.30473/egdr.2019.49195.5481

چکیده

درآمدهای نفتی و مالیات‌ها، به ترتیب اولین و دومین منبع تأمین‌کننده درآمد‌های دولت در اقتصاد ایران محسوب می‌گردند که تغییرات در حجم آن‌ها اثرات قابل توجهی بر تولید، اشتغال و نهایتاً رشد اقتصادی، که از اهداف کلان اقتصاد است، دارند. هدف مقاله حاضر ارزیابی اثرات شوک مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در یک اقتصاد نفتی با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بود. برآورد پارامترهای مدل با استفاده از داده‌های سری زمانی تعدیل فصلی شده برای دوره 1368 تا 1396 صورت گرفته است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که یک شوک مالیاتی در کوتاه مدت تاثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی و مصرف دارد اما در بلندمدت با افزایش در درآمدی مالیاتی میزان تولید ناخالص داخلی و به تبع آن مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد افزایش یافته است. علاوه بر این نتایج بیانگر این واقعیت است که تأثیر درآمدهای نفتی به تنهایی بر روی رشد اقتصادی مثبت اما با ورود متغیر توضیحی، میزان انباشت سرمایه، به دلیل اثری که درآمدهای‌ نفتی بر این متغیر (مکانیسم‌های اثرگذاری)، دارد اثر آن بر رشد اقتصادی، منفی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the effects of tax shock on macroeconomic variables in an oil economy with the approach of Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE)

نویسندگان [English]

  • Rouollah abedkhani 1
  • Seyed Nematollah mousavi 2
  • Sharareh Majdzadeh Tabatabai 3
1 PhD student in Oil and Gas Economics, Islamic Azad University, Marvdasht Branch
2 Faculty of Oil and Gas Economics, Islamic Azad University, Marvdasht Branch
3 Assistant Professor of Oil and Gas Economics, Islamic Azad University, Marvdasht Branch
چکیده [English]

Oil revenues and taxes, respectively, are the first and second sources of government revenues in Iran's economy, with changes in their volume having significant effects on production, employment and, ultimately, economic growth, which is a major objective of the economy. The purpose of this paper was to assess the effects of tax shock on macroeconomic variables in an oil economy with the dynamic equation model approach. Estimation of model parameters was performed using seasonal adjustment time series data for the period of 1368 to 1396. The results indicate that a short-term tax shock has a negative effect on macroeconomic variables such as economic growth and consumption, but in the long run, with an increase in tax revenue, GDP growth and, consequently, consumption and investment in the economy have increased Is. In addition, the results reflect the fact that the effect of oil revenues alone on positive economic growth, but with the introduction of explanatory variables, the amount of capital accumulation, due to the effect of oil revenues on this variable (effective mechanisms), has its effect on economic growth, Has been negative. On the other hand, given that various evidence suggests that the most effective tax instruments based on the impact on GDP growth in the form of taxes on consumer goods, personal income tax, and so on, the results of this study show this Among the tax revenues, income tax and import taxes have had a positive effect on economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax revenue
  • Oil Revenue
  • Dynamic Stochastic General Equilibrium

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1398
  • تاریخ دریافت: 28 مهر 1398
  • تاریخ بازنگری: 02 دی 1398
  • تاریخ پذیرش: 03 دی 1398