با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
بررسی همزمانی سیکل های تجاری اعضای اوپک با درآمدهای نفتی

شهرام گلستانی؛ عباس جوقینی؛ محمود خراسانی

دوره 2، شماره 8 ، آذر 1391، ، صفحه 68-51

چکیده
  از موضوعات مهم در ادبیات اقتصادی اخیر ارتباط همگرایی­های اقتصادی با همزمانی سیکل­های تجاری متقابل کشورها می­باشد. در این تحقیق همزمانی سیکل­های تجاری کشورهای عضو اوپک با درآمدهای نفتی این گروه از کشورها مورد مطالعه قرار گرفته است. برای انجام این کار از داده های سالانه مربوط به دوره زمانی 2010-1973 استفاده شده است.بر این اساس ابتدا  ...  بیشتر