موضوعات = آمریکای لاتین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای آمریکای لاتین (کاربرد مدل جاذبه)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 98-73

محمد رضا لطفعلی پور؛ سیده زهرا شاکری؛ فاطمه کبری بطا