موضوعات = مدل جاذبه تعمیم یافته
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر صادرات ایران (کاربرد الگوی جاذبه)

دوره 6، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 46-29

جواد هراتی؛ مهدی بهراد امین؛ ساناز گهرازه