موضوعات = اقتصاد کشاورزی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط توسعه اقتصادی، تنوع فعالیت‌ها و آزادسازی تجاری با شدت انرژی در بخش کشاورزی

دوره 7، شماره 27، تابستان 1396، صفحه 143-156

مهدی شعبان زاده؛ عمران طاهری ریکنده؛ فرشید ریاحی درچه