موضوعات = کالمن- فیلتر
تعداد مقالات: 1
1. تخمین تابع تقاضای خارجی کل گردشگری ایران (رهیافتTVP)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 132-107

پرویز محمدزاده؛ داود بهبودی؛ مجید فشاری؛ سیاب ممی پور