تحلیل مقدار بهینه و شرایط آستانه ای بدهی های دولت در ایران

نوع مقاله: فصلنامه پژوهش های رشد توسعه اقتصادی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

10.30473/egdr.2020.51086.5644

چکیده

هدف اصلی این مقاله تحلیل مقدار بهینه و مقدار آستانه‌ای بدهی‌های دولت در ایران و تأثیر بدهی‌های دولت بر رشد اقتصادی است. بدهی‌های دولت یک پدیده اقتصادی و سیاسی است و از بعد نظری، ملاحظات مرتبط با بازتوزیع مجدد و بین نسلی، انتخاب مجدد دولت‌ها، سیکل‌های سیاسی بودجه، تضاد اجتماعی گروه‌ها، توهم مالی، و چانه‌زنی مجلس و قانون‌گذاران بر آن تاثیر دارند.
بدهی دولت از طریق کانال‌های شش گانه مخارج دولت، نرخ بهره، مالیات آینده، تورم، احتمال شکل گیری مثلث شوم بحران (سه بحران بدهی، بانکی و ارزی) و ظرفیت اتخاذ سیاست‌های ضد چرخه‌ای بر رشد اقتصادی تأثیر دارد. در مجموع سه دیدگاه کلی درباره تأثیر بدهی‌ها بر رشد اقتصادی وجود دارد که عبارتند از تأکید بر اثر مثبت، تأکید بر اثر منفی و وجود مقدار آستانه‌ای. در این مقاله مبتنی بر داده‌های سالیانه ۱۳۹۵-۱۳۵۳ و با استفاده از روش OLS نشان داده شده است که رابطه بدهی‌های دولت و رشد اقصادی به صورت U معکوس است و مقدار بهینه شاخص بدهی‌های دولت (نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی) در ایران حدود ۱۶/۵۴ درصد و مقدار آستانه‌ای شاخص بدهی‌ها نیز حدود ۳۲/۱۰۸ درصد است.
همچنین مشاهده شده است که از سال ۱۳۵۳ تا اواسط دهه ۱۳۸۰ میزان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی بیشتر از بدهی دولت به بانک‌ها و مؤسسات مالی بوده اما از اواسط دهه ۱۳۸۰ این روند معکوس شده است. همچنین مقایسه ترکیب و کیفیت بدهی های ایران با کشورهای دیگر نشان میدهد که اکثر بدهی های ایران کوتاه مدت است در حالیکه در کشورهای پیشرفته سهم عمده بدهی ها به صورت بلندمدت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimum and threshold rates of public debt in Iran

نویسندگان [English]

  • reza zamani 1
  • masoud majidi 2
1 assistant professor, university of Allameh Tabatab'i
2 master of administration, faculty of economics, university of Allameh Tabataba'i
چکیده [English]

Analysis of optimum and threshold rates of government debt in Iran and the effect of public debt on economic growth are the major purposes of this paper. As government debt is both economic and political phenomena, there are a lot of political economic literature that focus on some dimensions including and intergerneration redistribution, re-election of governments, , political budget cycles, , fiscal illusion, bargaining in legislation.
Government debt effects on economic growth through six channels including government expenditure, interest rate, future tax, possibility of vicious triangle crises (debt, bank, and currency crises), and counter cycle policies. There are three points about the effect of government debt on economic growth. Some focuses on positive effect, some focuses on negative effect, and the last focuses on threshold effect. Using yearly data from 1974-2016 and with OLS approach, we show that the relationship between government debt and economic growth in Iran is inverse U, and the optimum rate of debt index (portion of government debt to GDP) in Iran is about 54.16 percent and the threshold level is about 108.32 percent.
Moreover, it has been shown that from 1974 to the half of 1990’s, public debt to central bank was more than public debt to banking system, but after the middle of 1990’s this trend has been reversed.Comparison of the composition and the quality of public debts of Iran with other countries shows that major part of Iran’s public debt is short-run, while in developed countries, long-run debts are the major part, and as the portion of short-run debts goes up, the risk of dishonor increases; so it is necessary that some parts of Iran’s debt changes from short-run to long-run.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Debt
  • Economic Growth
  • Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 02 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 29 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 27 اسفند 1398