بررسی رابطه علیت فضایی بین مهاجرت، نابرابری درآمد و فقر در شهرستان های ایران

نوع مقاله: فصلنامه پژوهش های رشد توسعه اقتصادی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

10.30473/egdr.2020.49894.5529

چکیده

مهاجرت یکی از عوامل اصلی تغییر و تحول جمعیت است و دارای اثرات مثبت و منفی، کوتاه مدت و بلندمدت بسیاری است و این اثرات تغییراتی را در ساختار اجتماعی و اقتصادی مناطق مهاجرفرست و مهاجرپذیر ایجاد می کند. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه علی خالص مهاجرت با نابرابری درآمد و شاخص فقر در ایران است. در این مطالعه به منظور در نظر گرفتن خصوصیات فضایی متغیرها از روش علیت فضایی استفاده شده است. جامعه آماری شامل تمامی شهرستان های کشور طی دوره زمانی 95-1385 می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد رابطه بین خالص مهاجرت و نابرابری درآمد به صورت یک طرفه از خالص مهاجرت به نابرابری درآمد برقرار است. همچنین برآورد مدل خالص مهاجرت و نابرابری درآمد با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی نشان می دهد رابطه بین خالص مهاجرت و نابرابری درآمد معکوس بوده و از معناداری بسیار بالایی برخوردار است. به عبارت دیگر، پدیده مهاجرت موجب افزایش نابرابری درآمد در شهرستان های مهاجر فرست و کاهش نابرابری درآمد در شهرستان های مهاجرپذیر می شود. همچنین نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از عدم وجود رابطه علی بین خالص مهاجرت و فقر در دوره مورد بررسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial causality between migration, income inequality and poverty in Iranian cities

نویسندگان [English]

  • Elham Nobahar 1
  • Fahmideh Ghorbani 2
1 Faculty of Economics and Management, University of Tabriz
2 PhD Student in Economics, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz
چکیده [English]

Migration is one of the main drivers of population changes and has many positive and negative effects in short and long term, and these impacts change the social and economic structure within the migrant areas. The main purpose of this study is to investigate the relationship between net migration, income inequality and poverty in Iran. In this study, spatial causality method was used to consider the spatial characteristics of variables. The statistical population includes all the cities of Iran during the period 2006-2008. The results of this study show that the causality between net migration and income inequality is unilateral, from net migration to income inequality. Also, estimation of income inequality model by using spatial econometric method shows that the relationship between net migration and income inequality is inverse and significant. In other words, migration increases income inequality in origin cities and reduces income inequality in destination cities. The result of the spatial causality test between net migration and poverty shows that there is no causal relationship between the two variables at the study period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial Causality
  • Income Inequality
  • Net Migration
  • poverty

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 06 آذر 1398
  • تاریخ بازنگری: 05 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 06 اردیبهشت 1399