بررسی ارتباط بین چرخه های سهام و چرخه های تجاری در اقتصاد ایران: رویکرد شاخص های سرریز

نوع مقاله: فصلنامه پژوهش های رشد توسعه اقتصادی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

10.30473/egdr.2019.47932.5322

چکیده

در این مقاله روابط پویای بین چرخه‌های سهام و چرخه‌های تجاری در ایران با استفاده از رویکرد شاخص سرریز دیبولد و ایلماز (2012: 4) مورد بررسی قرار می‌گیرد. واکنش های پویا بین چرخه های سهام و تجاری به وسیله روش تخمین پنجره چرخش و نقشه های سرریز مورد بررسی قرار می گیرد. از داده های تولید ناخالص داخلی به عنوان چرخه تجاری و از شاخص قیمت سهام کل، سهام صنعت و سهام مالی به عنوان شاخص در چرخه های سهام استفاده شده است که در آن داده ها به صورت فصلی و در طی سال های 1377-1396 می باشند. در این تحقیق بررسی رابطه بین چرخه های سهام و چرخه های تجاری همراه با متغیرهای نقدینگی، درآمدهای نفتی و نرخ ارز بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثرات سرریز کل در طول دوره های رکود اقتصادی افزایش می یابد و همچنین چرخه تجاری، درآمدهای نفتی و نقدینگی تاثیر گذارترین بازار بر دیگر بازارها است و چرخه سهام مالی، سهام صنعت و سهام کل و نقدینگی تاثیرپذیرترین بازار از دیگر بازارها می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship between Business Cycles and stocks Cycles in Iran: Spillover Index Approach

نویسندگان [English]

  • LEILA gholami heidariani 1
  • reza ranjpour 2
  • firouz fallahi 2
1 PhD economics student in Tabriz University
2 Assistant Professor in Tabriz university
چکیده [English]

In this study, we investigate the relationship between stocks cycles and business cycles in Iran, using the spillover index approach of Diebold and Yilmaz (2012, 4). The dynamic interaction between financial cycles and business cycles is used by rolling window estimation and spillover plots. We use data of GDP cycles as business cycle and also use data of total stock price index, the stock price index in industry and the stock price index in finance based on quarterly data during 1998Q3-2018Q1. We have investigated relationship between business cycle and stocks cycles along with exchange rate, oil incomes and liquidity. The results show the total spillovers index increase in during periods of economic recessions. Also, the business cycle, oil cycle and exchange rate cycle are more impressionable market and the total stock, industry stock, finance cycle and liquidity cycle are more influential market than others markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • business cycle
  • stock cycle
  • spillover index
  • rolling window estimation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398
  • تاریخ دریافت: 16 مرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 02 دی 1398
  • تاریخ پذیرش: 17 آذر 1398