ارتباط متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی با رشد اقتصادی در قالب مدل Panel-VAR: شواهدی از کشورهای مسلمان

نوع مقاله: فصلنامه پژوهش های رشد توسعه اقتصادی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی تبریز

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی تهران

10.30473/egdr.2019.48266.5354

چکیده

بی‌شک شرایط اقتصاد کلان و چگونگی ارتباط متغیرهای اقتصاد کلان بر عملکرد اقتصادی کشورها اثرگذاری زیادی دارد. شناخت این روابط به سیاستگذاران کمک می‌کند اقتصاد کلان را بهتر مدیریت کنند. از این رو، در این مطالعه به بررسی رابطه میان، رشد اقتصادی، نرخ تورم ، نرخ سود و نرخ ارز در کشورهای مسلمان منتخب (بحرین، بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، مالزی، پاکستان، کویت، عمان و قطر) پرداخته می‌شود. برای این منظور از روش Panel VAR استفاده شده است. در این مطالعه از داده‌های پانلی کشورهای منتخب طی دوره 2016- 2000 استفاده گردیده است. طبق نتایج بدست آمده تمام داده‌ها مانا هستند و مدل پایدار بود. طبق نتایج علیت گرنجری نرخ تورم، نرخ ارزو نرخ سود علت گرنجری رشد اقتصادی؛ نرخ تورم، رشد اقتصادی و نرخ ارز علت گرنجری نرخ سود؛ نرخ تورم، رشد اقتصادی و نرخ سود علت گرنجری نرخ ارز بودند و تنها نرخ تورم علت گرنجری نداشت. بر اساس واکنش‌های آنی شوک‌های نرخ ارز، نرخ سود، و تورم بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشتند. نرخ ارز، نرخ سود و رشد اقتصادی اثرات بسیار کوتاه مدت و ناچیز مثبت بر روی خود داشتند. نرخ ارز، نرخ تورم و رشد اقتصادی بر نرخ سود اثر منفی داشته‌اند. در نهایت اثر نرخ سود بر نرخ ارز نامشخص، نرخ تورم و رشد اقتصادی اثر منفی بر رشد اقتصادی داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Inflation Rate, Exchange Rate and Bank Interest Rate with Economic Growth in Panel-VAR Model: Evidence from Muslim Countries

نویسندگان [English]

 • Hossien Amiri 1
 • Mohsen Salehi Komroudi 2
 • Mahnaz Pasban 3
1 kharazmi university
2 Ph.D. in Agricultural Economics, Tabriz University, Iran
3 MSc, University of Kharazmi
چکیده [English]

Macroeconomic conditions and the relationship of macroeconomic variables have a major impact on the economic performance of countries. Understanding these relationships helps policymakers manage macroeconomics better. Therefore, this study examines the relationship between economic growth, inflation, interest rates and exchange rates in selected Muslim countries (Bahrain, Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Malaysia, Pakistan, Kuwait, Oman and Qatar). Therefore Panel VAR method was used for this purpose. The study used panel data from selected countries over the period 2000–2016. According to the results, all variables are stationary and the model was stable. According to Granger causality results inflation rate, exchange rate and interest rate were the cause of economic growth; inflation rate, economic growth and exchange rate were the cause of economic growth rate; inflation rate, economic growth and interest rate were the cause of exchange rate and only inflation was not the cause of granger's.
Exchange rates, interest rates, and inflation had positive effects on economic growth based on impulse-response functions. Exchange rates, interest rates, and economic growth had very short-term and negatively positive effects on themselves. Exchange rates, inflation and economic growth have had a negative effect on the interest rate. Finally, the effect of interest rate is unclear on exchange rate, inflation rate and economic growth had negative effect on economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Inflation
 • Economic Growth
 • Exchange Rate
 • Interest Rate
 • Muslim Countries

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398
 • تاریخ دریافت: 02 شهریور 1398
 • تاریخ بازنگری: 23 آبان 1398
 • تاریخ پذیرش: 25 آبان 1398