بررسی اثر حسابگری‌ذهنی سرمایه‌گذاران بر سیاست‌های تأمین مالی و رشد اقتصادی از دیدگاه گزارشگری مالی

نوع مقاله: فصلنامه پژوهش های رشد توسعه اقتصادی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

2 گروه حسابداری، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران.

3 گروه حسابداری، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

10.30473/egdr.2019.48536.5395

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر حسابگری ذهنی سرمایه‌گذاران بر سیاست‌های تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 14 شرکت‌ کارگزاری برتر و شرکت‌های سرمایه‌پذیر آن‌ها مشتمل بر 109 شرکت طی دوره 96-1390 می‌باشد. در این بررسی از متغیرهای اهرم مالی، سود نقدی سهام، نسبت بدهی، سررسید بدهی و نسبت بدهی‌های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام به عنوان شاخص‌های سیاست‌های تأمین مالی استفاده شد و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل داده‌های تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده شد. نتایج نشان داد که شرکت‌های سرمایه-گذاری مورد بررسی در 69/34% موارد، تورش رفتاری حسابگری ذهنی از خود نشان داده‌اند، همچنین حسابگری ذهنی سرمایه‌گذاران دارای اثر معکوس بر اهرم مالی، سود همگن نقدی سهام و اثر مستقیم بر نسبت بدهی، سررسید بدهی و بدهی‌های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام می‌باشد. یافته‌ها می‌تواند حاوی مفاهیم ارزشمندی جهت مدیران در رسیدن به سطح بهینه تامین مالی و نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا ‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Investors' Mental Accounting on Financing Policiesand economic growth from Financial Reporting Perspective

نویسندگان [English]

 • . . 1
 • . . 1
 • . . 2
 • . . 3
1 .
2 .
3 و
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of investors' mental accounting on Financing Policies of companies admitted to Tehran Stock Exchange. Statistical population was including of 14 top investment companies and their apposite invest taker companies (109 companies) during 2011-2017. In this study, variables of financial leverage, cash dividend, debt ratio, debt maturity and long-term debt to equity ratio were used as indicators of financing policies and Panel data model with fixed effects method was used for data analysis. The results showed that investigated investment companies exhibited subjective accounting behavior in 34.69% of cases. In addition, investors' mental accounting also has an adverse effect on financial leverage, cash dividend and direct effect on debt ratio, debt maturity and long-term equity debt. The findings can provide valuable insights for managers to achieve optimal financing levels and play an important role in economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mental accounting
 • Financing Policies
 • Disposition Effect
 • Perspective theory

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1394
 • تاریخ دریافت: 13 شهریور 1398
 • تاریخ بازنگری: 28 مهر 1398
 • تاریخ پذیرش: 30 مهر 1398