اثر باز بودن، رابطه مبادله و سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران

نوع مقاله: فصلنامه پژوهش های رشد توسعه اقتصادی

نویسنده

گروه علوم اقتصادی، واحد بندر عباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

10.30473/egdr.2019.47618.5291

چکیده

در این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه انسانی، باز بودن تجاری، نرخ تورم، نرخ ارز، رابطه مبادله بر بهره وری کل عوامل پرداخته شده است. دوره زمانی مورد مطالعه 32 سال و جهت بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت از روش ARDL استفاده شده است. نتایج برآورد معادله بهره وری کل عوامل، مؤید این مطلب است که سرمایه انسانی، باز بودن اقتصاد و رابطه مبادله تأثیر مثبت بر بهره وری کل عوامل و متغیرهای تورم، نرخ ارز تأثیر منفی بر بهره وری کل عوامل دارد. در ضمن هرچه اقتصاد نسبت به تجارت خارجی بازتر باشد و هر چه نیروی انسانی جامعه آموزش دیده تر باشد، بهره وری کل عوامل بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of trade openness, human capital and exchange relation on total efficiency of production in Iran

نویسنده [English]

  • Ahmad Ali Asadpour
Department of Economics Science, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

This article aims to investigate the effect of trade openness, human capital and exchange relation on total efficiency of production factors in Iran. Using time series data during 32 Years, the effect of trade openness, human capital, and exchange relation on total efficiency of production factor has been estimated through the application of auto regressive distributed lag model (ARDL). The results of the research indicate that the variables of trade openness, human capital, and exchange relation have positive effects on total efficiency of production factors. On the other hand, inflation and exchange rate have negative effects on total efficiency of production factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total Factor Productivity
  • Openness
  • Human Capital
  • Auto regressive distributed lag

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 31 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 15 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 24 مرداد 1398