تعداد مقالات: 346
126. بررسی رابطه صادرات بخش کشاورزی و رشد و توسعه اقتصادی سال‌های (1388-1355)

دوره 1، شماره 2، بهار 1390، صفحه 112-95

عرفانه راسخ جهرمی؛ فریبا عابدی


127. الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و اثر آن بر واردات کالاهای واسطه‌ای‌-‌ سرمایه‌ای ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 133-99

صمد عزیزنژاد؛ فتح الله تاری؛ سید محمد رضا سید نورانی


129. وقف به مثابه منبع تامین مالی خرد اسلامی. ارائه الگوی تشکیل موسسات تامین مالی خرد وقفی در کشور

دوره 2، شماره 5، زمستان 1390، صفحه 130-91

غلامرضا مصباحی مقدم؛ حسین میسمی؛ محسن عبدالهی؛ مهدی قائمی اصل


130. تحلیل میزان سازگاری پارادایم توسعه نئوکلاسیک با آموزه های اسلام

دوره 2، شماره 6، بهار 1391، صفحه 148-95

دکتر محمد واعظ برزانی؛ محمد حسن مشرف جوادی؛ اعظم کوهی اصفهانی


132. بررسی همزمانی سیکل های تجاری اعضای اوپک با درآمدهای نفتی

دوره 2، شماره 8، پاییز 1391، صفحه 68-51

شهرام گلستانی؛ عباس جوقینی؛ محمود خراسانی


133. ریسک نرخ ارز و صادرات غیر نفتی در ایران

دوره 3، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 70-59

مهدی نوری؛ حامد نویدی


135. بررسی اثر شوک‌های پولی بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 11، تابستان 1392، صفحه 56-41

حامد صاحب هنر؛ علی چشمی؛ محمدعلی فلاحی


136. برآورد سطح بهینه مالیات بر آلودگی در اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 12، پاییز 1392، صفحه 74-57

ابراهیم هادیان؛ علی حسین استادزاد


139. اثر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران (براساس شاخص ترکیبی)

دوره 4، شماره 15، تابستان 1393، صفحه 76-61

محمدرضا لطفعلی‌پور؛ محمدعلی فلاحی؛ هادی اسماعیل‌پورمقدم


142. بیابان‌ها و توسعه پایدار در ایران: مطالعه ارزش اکوتوریستی منطقة کویری مصر در استان اصفهان

دوره 5، شماره 18، بهار 1394، صفحه 82-65

حامد نویدی؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ حمید امیرنژاد


143. تحلیل فضایی تأثیر نابرابری توزیع درآمد بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 5، شماره 19، تابستان 1394، صفحه 72-57

علی‌حسین صمدی؛ زهرا دهقان‌شبانی؛ عاطفه مرادی‌کوچی


145. بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر تورم و شکاف تولید در ایران: رویکرد حد آستانه‌ای

دوره 6، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 78-61

اکبر کمیجانی؛ ناصر الهی؛ مسعود صالحی رزوه


146. شبیه‌سازی مالیات سبز بر رشد اقتصادی در ایران با کاربرد روش تعادل عمومی قابل محاسبه

دوره 6، شماره 22، بهار 1395، صفحه 70-57

احمد جعفری صمیمی؛ الهام علیزاده ملفه


148. تأثیر آستانه‌ای نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)

دوره 7، شماره 27، تابستان 1396، صفحه 65-80

محمد مهدی برقی اسگویی؛ محمد خداوردیزاده؛ صابر خداوردیزاده؛ علی وفامند


149. تأثیر شاخص‌ پولی حسابگری و سخت‌کوشی بر سرمایه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه: با تأکید بر ایران

دوره 7، شماره 26، بهار 1396، صفحه 71-80

امیرمنصور طهرانچیان؛ ساعده عزیزی ثالث؛ آرزو محمودی