دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی اثر ثبات سیاسی و دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی: رویکرد پانل پویا (SYS-GMM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1397

10.30473/egdr.2018.41244.4880

مریم نفیسی مقدم؛ علیرضا کازرونی؛ حسین اصغرپور


2. بررسی رابطه بین استقلال بانک مرکزی و تحقق شاخص های حکمرانی خوب در راستای رشد و توسعه اقتصادی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1398

10.30473/egdr.2019.47563.5282

علی رضایی؛ طهماسب مظاهری؛ مجید توسلی


3. تحلیل عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی در ایران در چارچوب دیدگاه‌های توماس پیکتی: رویکرد خودتوضیح برداری ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1398

10.30473/egdr.2019.46719.5227

علی سرخوش سرا؛ خدیجه نصراللهی؛ کریم آذربایجانی؛ رسول بخشی دستجردی


4. تأثیر مخارج دولت و حجم اعتبارات بانکی با لحاظ سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی در قالب یک مدلDSGE(مطالعه موردی ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1398

10.30473/egdr.2019.47760.5306

جواد خلیل زاده؛ حسن حیدری؛ سحر بشیری


5. رتبه‌بندی عوامل موثر بر توسعه صنعتی: مطالعه موردی استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1398

10.30473/egdr.2019.47854.5311

کاوه درخشانی درآبی؛ یوسف محنت فر


6. بررسی تأثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست‌های پولی و هدف‌گذاری تورمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1398

10.30473/egdr.2019.48373.5369

امین گلوانی؛ منصور خلیلی عراقی؛ سجاد برخورداری


7. اثر نزاع های داخلی و خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1398

10.30473/egdr.2019.46072.5191

مخمد شریف کریمی؛ مریم حیدریان؛ معصومه دورباش


8. اثر باز بودن، رابطه مبادله و سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1398

10.30473/egdr.2019.47618.5291

احمد علی اسدپور


9. رابطه بین رشد اقتصادی، شدت انرژی و توسعه مالی در بخش های اقتصاد ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.30473/egdr.2019.48371.5370

حسین فتحی زاده؛ مسعود نونژاد؛ علی حقیقت؛ عباس امینی فرد


10. تاثیر تکانه‌های نرخ ارز بر روی آزمون برابری قدرت خرید: با استفاده رهیافت NARDL

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

10.30473/egdr.2019.48475.5386

عباسعلی رضائی؛ علی رئیس پور؛ محسن زاینده رودی؛ سید عبدالمجید جلائی


11. بررسی تاثیر انرژی های تجدیدپذیر و نوآوری های فنی و رشد اقتصادی بر انتشار دی اکسید کربن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1398

10.30473/egdr.2019.48361.5367

نسیم مسعودی؛ نظر دهمرده؛ مرضیه اسفندیاری


12. بررسی اثر مالیات سبز بررشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران باکاربرد روش تعادل عمومی قابل محاسبه پویای بازگشتی (RDCGE)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1398

10.30473/egdr.2019.48789.5420

محمدطاهر احمدی شادمهری؛ سلمان ستوده نیا کرانی؛ محمدجواد رزمی؛ مهدی بهنامه


13. تاثیر مالیات بر بهره‌وری شاغلان صنایع تولیدی ایران، مطالعه برنامه پنجم توسعه (۹۴-۱۳۹۰)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1398

10.30473/egdr.2019.48833.5431

سمانه طالعی اردکانی


14. ارتباط متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی با رشد اقتصادی در قالب مدل Panel-VAR: شواهدی از کشورهای مسلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

10.30473/egdr.2019.48266.5354

حسین امیری؛ محسن صالحی کمرودی؛ مهناز پاسبان


15. بررسی تاثیر شوکهای پایه پولی و درآمدهای نفتی دولت بر اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک مدلسازی تعادل عمومی پویای تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

10.30473/egdr.2019.48752.5414

علی محمدی پور؛ علی سلمان پور زنوز؛ سید فخرالدین فخرحسینی


16. تأثیر شوک‌های پولی، مالی و نفتی بر نابرابری جنسیتی در چارچوب یک الگوی نیوکینزی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1398

10.30473/egdr.2019.45384.5149

محمد مهدی زارع شحنه؛ زهرا نصراللهی؛ حجت پارسا


17. تاثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه سند چشم انداز (رویکرد آستانه ای غیرخطیGMM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1398

10.30473/egdr.2019.45781.5175

فرهاد خداداد کاشی؛ سمانه نورانی آزاد؛ سمیه شاطری


18. بررسی اثر حسابگری‌ذهنی سرمایه‌گذاران بر سیاست‌های تأمین مالی و رشد اقتصادی از دیدگاه گزارشگری مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1394

10.30473/egdr.2019.48536.5395

فرهاد کوه کن؛ محمدرضا شورورزی؛ ابوالقاسم مسیح آبادی؛ علیرضا مهرآذین


19. ایران در زیر چتر حاکمیت طبیعی (مطالعه موردی عصر پهلوی دوم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1398

10.30473/egdr.2019.47664.5297

سلمان قاراخانی؛ محسن رنانی؛ زهرا کریمی؛ فرشاد مؤمنی


20. بررسی اثرات استقرار نظام مالیات ستانی محلی بر رشد اقتصادی بلندمدت منطقه ای در ایران: رویکرد مدل های تصحیح خطا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1398

10.30473/egdr.2019.46039.5187

مجید مداح؛ یگانه موسوی جهرمی؛ محمدقاسم رضایی


21. بررسی عوامل موثر بر رشد بهره‌وری در ایران با استفاده از الگوریتم شبکه‌های عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

10.30473/egdr.2019.48433.5378

فرخ نوروزی؛ مسعود نونژاد؛ مهرزاد ابراهیمی؛ جلیل خداپرست شیرازی


22. بررسی مقایسه ای تاثیر سیاست های پولی و سیاست های سمت عرضه بر تولید بخش های کشاورزی، خدمات، صنعت و معدن در اقتصاد ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

10.30473/egdr.2019.47600.5285

نسیم ایرانمنش؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی


23. اثرگذاری سیاست پولی از طریق کانال قیمت دارایی بر توسعه مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1398

10.30473/egdr.2019.49048.5458

ندا آصفی؛ زهرا کریمی تکانلو؛ جعفر حقیقت؛ محمد مهدی برقی اسکوئی


24. درجه عبور نرخ ارز و آثار تکانه پولی در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.30473/egdr.2019.48777.5416

نیلوفر سادات حسینی؛ حسین اصغرپور


25. بررسی ارتباط بین چرخه های سهام و چرخه های تجاری در اقتصاد ایران: رویکرد شاخص های سرریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

10.30473/egdr.2019.47932.5322

لیلا غلامی حیدریانی؛ رضا رنج پور؛ فیروز فلاحی


26. بررسی اثر توسعه مالی و مالیات بر اقتصاد زیرزمینی؛ مطالعه موردی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1398

10.30473/egdr.2019.49749.5516

سیدمحمدرضا شریفی؛ علی حقیقت؛ مهرزاد ابراهیمی؛ عباس امینی فرد


27. کارایی سیاست پولی تحت شرایط نااطمینانی اقتصادی (پژوهشی در اقتصاد ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

10.30473/egdr.2020.49960.5538

زضا علائی؛ احمد صلاح منش؛ سید عزیز آرمن


28. تأثیر تکانه‌های نرخ ارز بر رفاه خانوارها: رهیافت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

10.30473/egdr.2020.48417.5377

احمد سرلک؛ میر فرهاد صدیق محمدی؛ سید عباس نجفی زاده؛ محمد حسن زاده


29. بررسی رابطه‌ی میان رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست در ایران: شواهدی جدید مبتنی بر تبدیل موجک پیوسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1398

10.30473/egdr.2020.49586.5499

فیروز فلاحی؛ محسن پورعبادالهان؛ سید کمال صادقی؛ توحید شکری


30. ارزیابی اثرات شوک مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در یک اقتصاد نفتی با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1398

10.30473/egdr.2019.49195.5481

روح الله عبدخانی؛ سیدنعمت الله موسوی موسوی؛ شراره مجدزاده طباطبایی