موضوعات = سرمایه انسانی
تعداد مقالات: 7
4. تأثیر سرمایه انسانی نوآور بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی توسعه کشاورزی استان مرکزی)

دوره 7، شماره 25، زمستان 1395، صفحه 133-146

غلامرضا فتاحی بیات؛ احمد گودرزی؛ محمد رضا گودرزی


5. تأثیر سلامت بر درآمد سرانه، مطالعه موردی: کشورهای با سطح درآمد متوسط

دوره 5، شماره 20، پاییز 1394، صفحه 108-99

بهزاد سلمانی؛ حسین پناهی؛ رباب محمدی خانقاهی


7. روش همگرایی آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 58-31

محمد طاهر احمدی شادمهری؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ فرشته جندقی میبدی